ORION

Přihlásit se

O odílu

Kdo jsme

Tábornický oddíl ORION je sdružení chlapců a děvčat, kteří pod vedením zkušených instruktorů vyvíjejí všestrannou činnost s důrazem na poznávání přírody a budování vztahu k přírodě, ale také na vytváření příjemného, kamarádského prostředí s dobrými mezilidskými vztahy. Je otevřený všem, kteří chtějí najít partu dobrých kamarádů, zažít společná dobrodružství, hry, soutěžení a podílet se na plánování a rozhodování ve své družině.

Oddíl ORION je členem Asociace turistických oddílů mládeže ČR a Klubu českých turistů.

Kdo nás vede

Oddíl vede stálá parta vedoucích. Ti se rekrutují z řad nejschopnějších členů, kteří v oddíle vyrostli od dětství, nebo z řad aktivních rodičů. Angažování dospělých osob s neznámou minulostí je v Orionu vyloučeno!

Do organizace a vedení činností v klubovně (schůzky družin) jsou zapojeni samotní táborníci dle svých schopností, zodpovědnosti a přirozené autority.

Co se u nás dělá

Většina členů se těší, že se na schůzkách vyřádí při hrách, porazí někoho v soutěžích nebo prostě prožijí něco zajímavého s kamarády. Zkušení organizátoři však hravou formou sledují další cíle: zvyšování fyzické zdatnosti, zdokonalení v manuálních dovednostech, získávání praktických znalostí (pobyt v přírodě, cestování, první pomoc…), posilování samostatnosti (sám si sbalit batoh, postavit stan, rozdělat oheň, zorientovat se v mapě…), ale i schopnost vycházet s ostatními lidmi, řešit drobné spory, umění poradit si v nezvyklých situacích.

Důležitou součástí činnosti jsou jednodenní i vícedenní víkendové výpravy jak samostatné družinové, tak společné oddílové. V létě jezdíme pod stany, v zimě využíváme různé chaty. Jednodenní výprava ale může mít i podobu návštěvy bazénu či zajímavé akce v okolí – záleží na nápadech a přání samotných členů a na fantazii vedoucích. Každoročně se nám také daří splout nějakou tu řeku. Pro mladší děti je program výprav zaměřen především na to, aby se důkladně vyřádily a hravou formou si osvojily základní tábornické dovednosti. Starší táborníci si většinou chtějí dát pořádně „do těla“, proto mívají na programu náročnější hry a zároveň se sami podílejí na organizaci a fungují jako rádci a vzor pro mladší – vždyť nejsnáze se učí nápodobou starších kamarádů!

Vrcholem celoročního oddílového dění je letní stanový tábor obvykle v trvání tří týdnů, kde máme dost času a prostoru, abychom si užili vše, co jsme si během roku vyzkoušeli „v malém“ na schůzkách a na výpravách.

Kdo se v ORIONu schází a kdo tam může chodit?

Do oddílu může vstoupit každý chlapec nebo děvče přibližně od pěti let věku, kteří zvládají základní sebeobsluhu, baví je pobyt a hry v přírodě a chtějí trávit čas v příjemném, kamarádském prostředí. Horní věková hranice pro vstup do Orionu není nijak omezena. Noví členové, kteří se s oddílem teprve seznamují, jsou nováčci. Po složení nováčkovské zkoušky, jejímž obsahem je základní znalost oddílu a nejdůležitějších tábornických dovedností (jak si sbalit batoh na výpravu, jak rozdělat oheň, morseovka, uzly, oddílové zákony) se nováček stává plnohodnotným členem s právem nosit oddílový kroj a účastnit se některých náročnějších akcí vyhrazených pouze členům. Očekává se od něj větší samostatnost, a také že bude svými zkušenostmi a radou pomáhat dalším nováčkům. Členové, kteří mají zájem postupovat dále v oddílové hierarchii, se mohou vypracovat na rádce. Rádcové stojí v čele jednotlivých družin, připravují a řídí program družinových schůzek a podílejí se na rozhodování a organizaci v rámci oddílu. No a ti, kdo dosáhli dospělosti, a ještě se jim nechce Orion opustit, mohou posílit řady vedoucích.

Kolik to stojí

Oddílové příspěvky v současné době činí 350,- Kč za školní rok a vybírají se vždy na začátku školního roku. Nově příchozí mohou první tři schůzky navštívit zcela nezávazně, pokud se pak rozhodnou v Orionu zůstat, dostanou přihlášku k vyplnění a zaplatí členské příspěvky. Vstoupí-li nový člen v průběhu školního roku, je mu příspěvek přiměřeně snížen.

Historie oddílu

Oddíl Orion vznikl 22.9.1981 rozštěpením turistického oddílu Stopa pionýrské skupiny při ZŠ Hlučín – Tyršova. Po roce došlo k úplnému oddělení Orionu od této pionýrské skupiny, přičemž rozhodujícím impulsem byla možnost získání vlastní klubovny u hlučínského Svazarmu. Na základě této organizační změny oddíl musel přizpůsobit i své oficiální zaměření: stali se z nás „mladí obránci vlasti“. Začlenění do pionýrské organizace se však nešlo vyhnout, a po půl roce se tak oddíl stal i součástí pionýrské skupiny při ZŠ OKD.

Od samého začátku byla činnost oddílu inspirována romantikou táboření, kamarádství a čestného jednání. Mladí vedoucí měli svůj vzor v tehdy zakázaném skautingu, o kterém se dozvídali jen zprostředkovaně ze starých příruček, nebo kopírovali a přizpůsobovali si poznatky podobných (pionýrských) oddílů se skautskými kořeny. Zdaleka ne všechno se však osvědčilo. I zdánlivě bezvadné náměty a zlepšováky byly po vlastních zkušenostech vylepšovány a upravovány pro naše podmínky. Postupem let se tak vyvinul systém organizace a činnosti typický pro Orion.

Soumrak oddílové činnosti nastal po listopadu 1989. Svazarm jako organizace poplatná režimu se rozdrolil takřka ze dne na den a o dům s naší klubovnou se „postarali“ zlatokopové, kteří vyrabovali z bezprizorné budovy topení a vše, co bylo k něčemu použitelné. Oddíl se ocitl bez klubovny a živořil v časově i kapacitně omezených prostorách, dokud nebyly zprivatizovány. Poslední azyl jsme získali v Domě dětí a mládeže, psal se však rok 1993 a mládež se hrnula za jinými lákadly. Oddíl přerušil svou činnost a pouze skalní veteráni při různých příležitostech pořádali své srazy. Nová éra Orionu se začala psát v létě roku 1998, kdy se sešli zájemci ochotní probudit spící oddíl. Za dočasné útočiště posloužily prostory DDM v Hlučíně, kde Orion zpočátku fungoval jako turistický kroužek. O rok později jsme získali klubovnu na ulici Dlouhoveské a organizačně jsme se začlenili do Asociace turistických oddílů mládeže ČR. Poslední změnou je stěhování do nové klubovny na Rovninách, které proběhlo v listopadu 2011. V roce 2014 Orion získal do svého správcovství základnu ATOM na Kravím dole (Bobrovníky). Díky stovkám odpracovaných hodin našich členů se původní ruina proměňuje v objekt, který může sloužit jako skutečná základna pro akce turistických a podobných oddílů mládeže z Moravskoslezského kraje i odjinud.